Afspraken

Inhoudsopgave

                                                                                                                        

Hoofdstuk 1………….. Situering van onze school……………………………………………………………………………….3 – 6

Hoofdstuk 2………….. Organisatorische afspraken…………………………………………………..…6 – 15

Hoofdstuk 3………….. Schoolverandering………………………………………………………………..… 15

Hoofdstuk 4………….. Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden…………………………..…15 – 16

Hoofdstuk 5………….. Keuze van de levensbeschouwelijke vakken………………………………………16

Hoofdstuk 6………….. CLB ………………………………………………………………………………16 – 18

Hoofdstuk 7………….. Zorg op school…………………………………………………………………..18 – 19

Hoofdstuk 8………….. Toedienen van medicatie……………………………………………………………19

Hoofdstuk 9………….. Grensoverschrijdend gedrag – integriteit van de leerling………………………………………………….………………………..……20

Hoofdstuk 10………… Jaarkalender…………………………………………………………….……………20

Hoofdstuk 1       Situering van onze school

1.1.Schoolgegevens

1.1.1     Naam en adres, telefoon
Gemeentelijke basisschool “De Regenboog”
Oude Zandvoordestraat 1
8980 Geluveld.
( 057/46 62 04
0472/95 42 78
e-mail: info@regenbooggeluveld.be

1.1.2     Schoolbestuur

Wij zijn een gemengde basisschool die behoort tot het

officieel gesubsidieerd onderwijs.

 

Gemeentebestuur Zonnebeke

Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke
(: 051/480060

Burgemeester:          SIOEN DIRK

Schepenen:              DEMONIE Johan

HOFLACK Luk

DESCHEMAECKER Michiel

VANDEPITTE Ingrid

VANDERHAEGHEN Sabine
VANDERMEIREN Maria

 

Raadsleden:             BLONDEEL Luc

BRYON Franky

D’ALLEINE Thijs

D’HELLEM Eveline

DELEU Frans

DENORME Patrick

DEBUCQUOY Marie

DURNEZ Paul

JONCKHEERE Joachim

LELEU Johan

MEERSEMAN Koen

PATTYN Wendy
TALLY Johan

VANDOOLAEGHE Jan

VERMEEREN Maxim

VANGHELUWE Sophie

VERSTRAETE Marc

 

1.1.3     Scholengemeenschap

 

 • De school behoort tot de scholengemeenschap ‘De Achthoek’ met volgende schoolbesturen en scholen als leden.
 • De samenwerkende scholen dragen de volgende benamingen:
 • Gemeentelijke Basisschool Dranouter
  Gemeentelijke Lagere School Jonkershove
  Gemeentelijke Basisschool Bikschote
  Gemeentelijke Basisschool Moorslede
  Gemeentelijke Lagere School Staden-West
  Gemeentelijke Basisschool Geluveld
  Gemeentelijke Basisschool Zonnebeke
 • Directeur-coördinator: Veerle Verborgh
 • Administratieve zetel:
 • Berten Pilstraat 7
  8980 Zonnebeke

1.1.4     Personeel

 

 • Zie informatiekrantje van de school

 

1.2. Raden

 

          1.2.1       De schoolraad

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden.
De schoolraad heeft ook recht op inlichtingen.
De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert 1 maal per trimester in de gemeentelijke basisschool, Oude Zandvoordestraat 1 te 8980 Geluveld.

De huidige schoolraad bestaat uit :

De voorzitter :                                    BEERLAND Ilse

De secretaris:                                     SALOMEZ Ivan

De geleding ouders :                          BEERLAND Ilse
SLOSSE Erika
DEWICKE Ilse

De geleding personeel :        CLOET Esther
SALOMEZ Ivan
WYFFELS Claudine

De geleding gecoöpteerde leden:       RYCKEBOSCH Hilde
DESMET Pieter
WOLTERS Koen
Schepen van onderwijs:                      HOFLACK Luk

1.2.2    De ouderwerking
De oudervereniging staat in voor de werking rond schoolfeest(en), de Sint, en andere gebeurtenissen. Aan het begin van een nieuw schooljaar worden nieuwe leden aangeworven tijdens de opendeurdag eind augustus.

voorzitter:         Deforche Christel          Everzwijnhoekstraat 16             8980 Geluveld

ondervoorzitter: Meyer Inge                   Oude Zandvoordestraat 22       8980 Geluveld

Secretaris:        Chris Lacante               ’s Herenthagestraat 5                8902  Zillebeke

 

Koogo (koepel voor ouderverenigingen van het officieel gesubsidieerd onderwijs)

Ravensteingalerij 27 bus 8   Brussel

Algemeen nummer:       0473/72 54 19

 1.2.3    De leerlingenraad
Elk jaar gebeurt er eind september, begin oktober een verkiezing van de leerlingenraad. De verkiezing gebeurt met een stembiljet.

Per klas mag iedereen zich kandidaat stellen. Per klas zijn er 2 verkozenen: 1 meisje en 1 jongen.

 

Vergaderingen gebeuren minstens 2 maal per trimester

onder leiding van de zorgleerkracht. Agendapunten komen uit de ideeënbus die zich in elke klas bevindt.

 

 

 

 

           1.2.4      De klassenraad

 

De klassenraad is een team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur samen de verantwoordelijkheid draagt of zal dragen voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of individuele leerling.

 

1.2.5       Sportraad
 Zie website gemeente Zonnebeke

 

1.2.6       Jeugdraad
Zie website gemeente Zonnebeke

 

 

1.3. Partners

1.3.1       Pedagogische begeleiding

 

Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het Onderwijsse­cre­ta­riaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw)

 

OVSG is de koepelorganisatie van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs.

OVSG maakt de volgende kernopdrachten waar voor de leden:

 • belangen behartigen;
 • pedagogisch begeleiden;
 • juridische dienstverlening verstrekken;
 • vorming en nascholing aanbieden.

 

 De Heer Philip Alliet, pedagogisch adviseur, is de contactpersoon van onze school.

 

1.4. Onderwijsaanbod (leergebieden) –  Leerplannen

 

De doelen vermeld in ons pedagogisch project worden geconcretiseerd via het het gebruik van de OVSG-leerplannen.

 

Het onderwijsaanbod in het gewoon kleuteronderwijs omvat ten minste de volgende leergebieden:

 • lichamelijke opvoeding;
 • muzische vorming;
 • Nederlands;
 • wereldoriëntatie;
 • wiskundige initiatie.

 

Het onderwijsaanbod in het gewoon lager onderwijs omvat ten minste, en waar mogelijk in samenhang de volgende leergebieden:

 • lichamelijke opvoeding;
 • muzische vorming;
 • Nederlands;
 • wiskunde;
 • wereldoriëntatie;
 • Frans;
 • leren leren;
 • sociale vaardigheden;
 • informatie- en communicatietechnologie;
 • ten minste 2 lestijden onderwijs in de erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer.

 

1.5. Taalscreening – taaltraject – taalbad

 

1.5.1. Taalscreening

 

De school onderzoekt het niveau van het Nederlands bij elke leerling die voor het eerst naar het lager onderwijs gaat. Dit gebeurt via een verplichte taalscreening.

De screening gebeurt nooit voor de inschrijving van de leerling en is geen toelatingsvoorwaarde.

 

1.5.2. Taaltraject

 

Op basis van de resultaten van de taalscreening voorziet de school een taaltraject voor de leerlingen die het nodig hebben. Dit taaltraject sluit aan bij de noden van de leerling wat het Nederlands betreft.

 

1.5.3. Taalbad

 

Als de leerling het Nederlands onvoldoende kent om de lessen te kunnen volgen, kan de school een taalbad organiseren. Het doel van het volgen van een taalbad is dat de leerling voltijds en intensief de Nederlandse taal leert om zo snel mogelijk te kunnen deelnemen aan de reguliere onderwijsactiviteiten.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2       Organisatorische afspraken

 

 • Afhalen en brengen van de kinderen

 

2.1.1. Ouders
Ouders die hun kinderen zelf naar school brengen, begeleiden de kinderen tot aan de schoolpoort.  Ouders kunnen enkel in uitzonderlijke gevallen en met toestemming van de directeur, hun kind begeleiden tot in het klaslokaal.
Ouders die hun kinderen op school afhalen, komen tot aan de schoolpoort – niet aan de overkant van de straat.  De kinderen die worden afgehaald, wachten aan de schoolpoort op de aangeduide plaats.  Een leerkracht houdt toezicht bij leerlingen die afgehaald worden.
Ouders die hun kinderen door andere personen aan school laten afhalen, delen op voorhand schriftelijk aan de directeur mee wie het kind mag afhalen.
De schoolingang moet steeds worden vrijgehouden.

 

 

 

2.1.2. Begeleiding voor het verlaten van de school
Kinderen die te voet of met de fiets naar school komen worden ‘s middag en ‘s avonds begeleid in rijen :

– voetgangers : Ÿ rij V : richting Zandvoordestraat. De kinderen worden begeleid tot aan de kleuterafdeling.

– fietsers: idem voetgangers

De fietsers gaan in de rang vóór de voetgangers met de fiets aan de hand. Een leerkracht begeleidt de leerlingen naar de Zandvoordestraat en steekt hen over.

 

 

 • Lesurenregeling
 • Maandag, dinsdag, donderdag
 • morgen : 8.35 uur tot 11.45 uur
 • middag : 13 uur tot 15.45 uu

 

Er is toezicht vanaf 8.00 uur tot 16 uur

 • Vrijdag
 • morgen : 8.35 uur tot 11.45 uur
 • middag : 13 uur tot 15 uur

 

Er is toezicht vanaf 8.00 uur tot 15.15 uur

Tijdens de middagpauze (minimum één uur) gaat de poort van de speelplaats open vanaf 12.45 uur voor de leerlingen die thuis gaan eten.

 • Woensdag
 • morgen : 8.35 uur tot 11.20 uur

Er is toezicht vanaf 8.00 uur tot 11.35 uur

 

2.3.       Toezicht en kinderopvang

 

2.3.1     Toezicht :
’s Morgens is er telkens toezicht vanaf 8.00 uur.
Gedurende de middagpauze is er toezicht voorzien door vrijwilligers.
Vanaf 12.4 is er toezicht door een leerkracht.
Na schooltijd is er nog één kwartier toezicht op school.
Kinderen die daarna nog aanwezig zijn op school, gaan mee naar de kinderopvang.

 

2.3.2     Kinderopvang:
Voor en na school kunnen de kinderen naar de gemeentelijke buitenschoolse opvang: Het Bondgenootje. Voor informatie en inschrijving kan u terecht bij de verantwoordelijke: Ria Vermeersch, Langemarkstraat 8, Zonnebeke.
bko@zonnebeke.be , 051/48 00 73 of 0474 91 10 88

2.4.      Schoolverzekering
Verzekeringsinstelling : KBC Verzekeringen Kortrijksesteenweg 1100 9051 Gent

  • Verzekerd :      Burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand : lichamelijke ongevallen (op de weg van en naar school), schade aan brillen en contactlenzen voor zover deze worden gedragen op het ogenblik van het ongeval.
  • Niet verzekerd : schade aan kledij, horloges, schoolvoorwerpen en juwelen + schade voortvloeiend uit diefstal

Bij schade en ongeval is het best dat er contact wordt opgenomen met de directie.

 

 

 

2.5.   Schooltoelage

 

De toekenning van de schooltoelage gebeurt op basis van een gezinsdossier. Het inkomen van het gezin bepaalt wie in aanmerking komt. Verder moet het kind in voldoende mate op school aanwezig geweest zijn:

 

Kleuteronderwijs
een vast bedrag € 93,21

 

Lager onderwijs
minimumtoelage € 104,86
volledige toelage € 157,23
uitzonderlijke toelage € 209,73

 

 

Meer informatie :

 

 • De school zal u op volgende manier ondersteunen bij het aanvragen van de schooltoelage:

Iedereen krijgt van school uit formulieren mee. Voor het invullen van de formulieren kan u steeds hulp krijgen in het secretariaat van de school.

 

 • Telefoon :gratis infonummer van de Vlaamse overheid: 1700 Infolijn

2.6.     Uiterlijk voorkomen

Kledij, schoeisel en haartooi van de leerlingen zijn verzorgd, eenvoudig en hygiënisch. De kledij eigen aan een bepaalde cultuur en/of levensbeschouwing of modetrends zijn toegestaan. Als deze kledij oorzaak is van conflicten kan men overwegen om deze te verbieden.

Teenslippers en allerhande schoeisel dat de voeten niet vast omsluit, worden niet toegelaten omwille van de te grote kans op kwetsuren.

T-shirts, topjes en bloezen met blote schouders en/of blote buik en /of blote rug zijn vakantiekledij en worden niet gedragen op school.

De kledij eigen aan een bepaalde cultuur en/of levensbeschouwing is toegestaan.

 

 

 

2.8.     Afspraken zwemmen

De school organiseert schoolzwemmen conform de eindtermen.

Een lijst met de data van de zwembeurten wordt meegedeeld via het infoblad.

Het schoolbestuur heeft beslist dat elke klas gratis gaat zwemmen, dit bovenop de      maximumfactuur (zwemmen + vervoer = gratis)

 

Vanaf het 4e leerjaar dragen de meisjes een zwempak. Een bikini wordt niet meer toegelaten voor de zwemlessen.

2.9.    Verloren voorwerpen

 

De school is niet aansprakelijk voor diefstal of het verlies van persoonlijk materiaal van de kinderen (kledij, schoolgerief, fiets, juwelen, …).

Indien een kind iets verloren heeft, kunnen de ouders steeds terecht bij de directeur om na te gaan of het materiaal zich bij de verloren voorwerpen bevindt. Hiervoor contact opnemen met de directie.

2.10.    Verkeer en veiligheid

 

De ouders bespreken met hun kinderen de veiligste schoolroute van thuis naar school en van school naar thuis.

De ouders zorgen ervoor dat kinderen, die met de fiets naar school komen, over een fiets beschikken die verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is.

Het is belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven en hun kinderen ondersteunen om de verkeersregels na te leven. De kinderen krijgen gratis een fluovestje. Er wordt gevraagd dat elke leerling dit fluovestje aantrekt als het naar school komt, zelfs als dit te voet of met de auto is. Alle kinderen worden gestimuleerd om hun fluojasje te dragen om naar school te komen. Elk schooljaar gebeurt dit en naar de winter toe is er een fietscontrole door de politie.

 

2.11.     Verjaardagen

Naar aanleiding van ons schoolbeleid voor gelijke kansen(ook in functie van gezondheid) worden volgende afspraken gemaakt voor het vieren van verjaardagen. Dit geldt voor alle klassen.

 • De jarigen zelf brengen geen cadeautjes  mee.
 • De jarige krijgt een verrassing (kaartje, cadeautje) van school zelf.
 • Er wordt met cake, gebak getrakteerd aan de kinderen van de klas. Wie wil, mag zelf bakken. Maar dat hoeft zeker niet. De school zelf voorziet steeds gebak.

Er worden geen uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes in klas zelf uitgedeeld( behalve als iedereen van de klas wordt uitgenodigd). Dit gebeurt buiten de schoolpoort.

 

 

2.12.   Leefregels voor leerlingen

 

 1. LEEFREGELS VOOR LEERLINGEN

 

 1. Stiptheid

 

 • Ik kom steeds op tijd op school, maar niet vroeger dan 8 uur ‘s morgens of 12.45 uur

’s middags.

 • 5 minuten voor het begin van de les ben ik aanwezig.
 • Indien ik toch te laat kom, geef ik onmiddellijk een reden aan de juf of de meester of geef ik een briefje van mijn ouders.
 • Wanneer ik niet mag zwemmen en/of turnen geef ik het briefje van mijn ouders of van de dokter voor de les aan de leermeester(es) lichamelijke opvoeding of aan de

klastitularis.

 • Alle brieven en nota’s die ik op school ontvang, geeft ik thuis onmiddellijk af.
 • Om 15.45 uur zorg ik ervoor dat alle boeken en schriften die nodig zijn om mijn huistaak te maken of mijn lessen te leren, zich in mijn boekentas bevinden.

 

 

 1. Orde, zorg en netheid

 

 • Ik draag zorg voor mijn kledij. Kleren hangen we op aan de kapstok (niet op de grond laten slingeren !).  Wij houden eraan dat alle leerlingen netjes en eenvoudig gekleed
 • Er steekt geen rommel in mijn boekentas. Ik steek alles netjes bij elkaar en sleur niet te veel mee.
 • Mijn bank mag gezien worden. Ik leg alles netjes op zijn plaats : boeken en schriften
 • Ik draag zorg voor mijn schoolboeken. Boeken en voedsel blijven gescheiden. In mijn           bank stop ik nooit voedingsproducten.
 • Ik schrijf net en verzorg mijn schriften. Corrector is niet toegelaten.
 • Ik schrijf met een blauwe balpen (geen groene, gele of welke kleur dan ook !). Een vulpen is niet toegelaten.
 • Ik heb elke dag een zakdoek bij (papier of stof).
 • Op deurdorpels, bloembakken, banken zitten of staan we niet.
 • Er wordt niet geschreven of gekrast op deuren, muren, banken en boeken.
 • Bordvegers worden niet uitgeklopt tegen de muur.
 • In school gebruik ik nooit kauwgom !
 • We dragen zorg voor de speelboxen.
 1. Mijn gedrag

 

 • Op de speelplaats (of aan de schoolpoort) blijf ik bij mijn groep tot het teken gegeven wordt om te vertrekken : voetgangers en fietsers (rij), leerlingen die afgehaald worden (6 – 1).
 • Bij uitzonderlijke omstandigheden volgt men de richtlijnen van de leerkrachten.
 • Wanneer ik op school blijf eten, houd ik mij aan de afspraken in de eetzaal.
 • Ik loop en speel niet in de gangen.
 • Gedurende de speeltijden verblijf ik op de speelplaats.
 • Mits toelating mag ik naar binnen.
 • Na het tweede belsignaal sta ik in orde in de rijen. Na het fluitsignaal wordt er niet meer gepraat en ga ik in alle rust naar binnen op een teken van de leerkracht.
 • Als de school uit is, ga ik rustig in mijn rij staan.

 

 

 1. Mijn medeleerlingen en ik

 

 • Ik heb respect voor anderen.
 • Ik sluit niemand uit, ook niet bij het spel.
 • Al ik iets meebreng ter gelegenheid van mijn verjaardag, dan is dat voor alle

leerlingen van mijn klas want ik maak geen uitzonderingen.

 • Ik vecht niet en maak geen ruzie.
 • Ik speel sportief.
 • Ik heb eerbied voor het bezit van de andere kinderen in de school.
 • Ik pest niemand en zet anderen ook niet aan tot pesten.
 • Wij helpen elkaar.

 

 

 1. Op de speelplaats

 

 • Orde, zorg en netheid
 • Mijn boekentas (ook het zwem- en turngerief) staan op de aangeduide plaats.
 • Papiertjes en restjes gooi ik in de vuilnisbak, maar drankverpakkingen in karton moeten in de speciale vuilniszak en blikjes in de speciale vuilnisbak.
 • Mijn fiets staat netjes in de fietsenstalling.
 • Ik draag zorg voor mijn fiets en voor die van anderen.
 • Het speelgerief (ballen, hoepels, kegels, doelen, enz…) berg ik op, op de daartoe voorziene plaatsen en boxen.
 • Mijn jas of trui ligt niet op de grond of op een vensterbank, maar hangt aan de kapstok in de gang.
 • Na het drinken van chocolademelk, fruitsap of water verlaat ik onmiddellijk de

eetzaal en begeef mij naar de speelplaats.

 • Het drankrietje haal ik uit de fles en gooi het in de vuilnisemmer.

 

 

 • Bel- en fluitsignaal – zie ook “mijn gedrag

 

 • Toestemming vragen
 • Ik verlaat nooit de speelplaats zonder toestemming van de leerkracht.
 • Ik kom niet in de gangen tijdens de speeltijd zonder toestemming.
 • Ik vraag altijd toestemming om de bal te halen of om een ander spelmateriaal te gebruiken.
 • Ik vraag toestemming om in de speeltijd binnen te blijven (ziekte, kwetsuur, …). door middel van een schriftelijke vraag van de ouders.
 • Vergeten zaken mag ik zelf niet thuis gaan ophalen (de ouders kunnen dit wel brengen).

 

 

 • Sport en spel
 • Er mag enkel gevoetbald worden op een droge speelplaats met een zachte bal na toelating van de leerkracht. Er kan maar gevoetbald worden vanaf 8 uur en tot 8.35 uur.
 • Andere balsporten zijn toegelaten, maar ik vraag altijd eerst toelating aan de leerkrachten.
 • Ik hinder de andere leerlingen niet die een ander spel aan het spelen zijn.
 • Ik laat alle leerlingen van de klas meespelen.
 • Ik wil niet steeds de baas spelen.
 • Ik speel altijd eerlijk en sportief.
 • Ik draag zorg voor het spelmateriaal in de speelboxen.
 • Nooit breng ik eigen ballen (zowel grote of hele kleine) naar school mee.

 

 

 • Winterperiode en regenweer
 • Bij hevige regenval spelen alle kinderen altijd onder het afdak.
 • Ik trek altijd mijn jas aan om buiten te spelen.
 • Ik gooi niet met sneeuwballen als er sneeuw ligt.
 • Er wordt nooit met een bal gespeeld op een natte speelplaats.
 • Ik spring en loop niet door de plassen.

 

 1. Het toilet

 

 • Wij houden het toilet netjes !!!
 • Het toilet is geen speelplaats.
 • Na het wassen van onze handen leggen we de zeep en de handdoek terug op de

juiste plaats.

 • We draaien steeds de kraantjes dicht.
 • Ik spoel het WC door na gebruik.
 • Ik gebruik het toiletpapier nooit om te spelen.
 • Ik hang het toiletpapier waar het hoort.
 • Ik gooi het resterende WC-rolletje in de papierbak.

 

 

 1. Tucht op school

 

 • 1° belsignaal : ik kom in de rij staan.
 • 2° belsignaal : – ik sta in de rij en maak het stil.
 • fluitsignaal: volledige stilte.
 • Ik ga op een teken van de leerkracht rustig en in stilte naar de klas.
 • Bij het verlaten van de klas, ga ik ook stil en rustig naar de speelplaats.

 

 

 1. Mijn taalgebruik en beleefdheid

 

Ouders moedigen hun kind(eren) aan om Nederlands te leren.

 • Ik gedraag mij rustig en beleefd.
 • Ik probeer altijd keurig Nederlands te spreken.
 • Ik gebruik geen scheldwoorden en krachttermen, ook niet bij het spel.
 • Het vloeken vermijd ik.
 • Ik spreek mijn medeleerlingen aan met hun voornaam en gebruik geen
 • Volwassenen spreek ik aan met “meneer” of “mevrouw”.

De leerkrachten noem ik “meester” of “juffrouw”.

 • Ik zeg “goede morgen” tegen de leerkracht wanneer ik op school kom.
 • Roepen om te mogen antwoorden is onbeleefd, dus doe ik dat niet.

 

 

 1. Mijn schooltaken

 

 • Ik maak mijn huistaken steeds stipt en leer ook altijd mijn lessen.
 • Wanneer ik dat niet heb kunnen doen, verwittig ik de leraar. Dit kan op

volgende wijze :

 • door een nota van mijn ouders in mijn agenda
 • door een briefje van mijn ouders.
 • Huistaken en lessen worden altijd zorgvuldig genoteerd in mijn agenda.
 • Ik vul elke dag mijn agenda in en laat hem wekelijks tekenen door één van mijn

ouders.

 

 

 1. Mijn materiaal

 

 • Ik draag zorg voor het materiaal van de school.
 • Alle boeken en sommige schriften worden door mezelf of door mijn ouders

gekaft.

 • In mijn boekentas zit alles netjes bij elkaar en steekt enkel het nodige.
 • Ik zorg dat ik altijd het nodige schoolgerief mee heb, ook voor de zwemles op

dinsdag en voor de turnles op maandag.

 

 

 1. Snoep, versnaperingen en fruit
 • Kauwgom is verboden.
 • Gezonde versnaperingen gebruik ik enkel tijdens de speeltijd of onmiddellijk

na de zwembeurt.

 • Ik snoep nooit op school want dat is niet toegelaten.
 • Een droge koek en fruit zijn wel toegestaan.
 • Op school kan ik chocolademelk, ongezoet fruitsap of plat water kopen.
 • Aan het begin van elk schooljaar wordt bepaald wanneer de vaste fruitdag is.

Dit hangt af van de leverancier van “Tutti Frutti”. De kinderen mogen vanzelfsprekend zelf fruit meebrengen van thuis.

 

 

 

 1. Zwemmen en turngerief

 

Een lijst met de data van de zwembeurten is te vinden op het Infoblad + webstie (onder activiteiten).

 • In het zwembad kleed ik mij in stilte om en roep ik zeker niet.
 • Rond het zwembad loop ik nooit.

Ik ga om de twee weken zwemmen : de samenstelling van de groepen wordt in het begin van het schooljaar meegedeeld.

 • In het zwembad eet ik niet.
 • Na het zwemmen krijg ik op school een tiental minuten tijd om iets te eten en

wat te ontspannen.

 • Na de zwembeurt neem ik mijn zwempak onmiddellijk mee naar huis.
 • Mijn turnpak en turnpantoffels laat ik naamtekenen in het begin van het

schooljaar.

 • Ik mag alleen turnen met turnpantoffels.
 • De dag voor iedere vakantie neem ik zeker mijn turnpak mee om het te laten

wassen.

 

 1. VEILIGHEID EN VERKEER

 

Ik en toezicht

 

Ik kom ‘s morgens niet vroeger dan 8 uur en ‘s middags niet vroeger dan 12.45 uur op de speelplaats.

Ik verlaat de eetzaal, de klas of de speelplaats niet zonder de toestemming van de persoon die toezicht uitoefent.

‘s Middags of ‘s avonds ga ik in de passende rij staan of wacht ik op de speelplaats tot mijn ouders me komen afhalen.  Ben ik 15 minuten na de laatste lestijd nog op de speelplaats dan ga ik naar de opvang.

 

 

Rang en fietsers, afgehaald worden

 

 • Bij aankomst aan de school
 • Ik stap van de fiets aan de schoolpoort en ga met de fiets aan de hand

naar het fietsenrek

 • Op de speelplaats fiets ik nooit

 

 • ’s Middags

 

 • Als we ‘s middags naar huis gaan, verzamelen we in 1 rij onder het afdak

en gaan we samen met de leerkracht weg vanaf de schoolpoort.

 • Indien ik afgehaald word, wacht ik aan de schoolpoort op de aangeduide

plaats.

 • Ik word door mijn ouders (familie, …) afgehaald aan de schoolpoort en

NIET aan de overkant van de straat.

 • De fietsers gaan in de rang achter de voetgangers met de fiets aan de

hand.

 • Ik steek nooit een rijbaan en een zebrapad fietsend over.
 • Als ik ‘s middags naar huis ga, word ik pas vanaf 12.45 uur terug op

school verwacht.

 

 • Bij het verlaten van de school op maandag, dinsdag en donderdag om 15.45 uur, op woensdag om 11.20 uur en op vrijdag om 15.00 uur

 

 • Aan de schoolpoort stellen wij ons op op de aangeduide plaatsen per klas
 • De fietsers blijven steeds vóór de voetgangers.
 • Een leerkracht begeleidt ons naar de Zandvoordestraat en steekt ons

over. De leerkracht begeleidt ons naar het kruispunt Menenstraat – Oude Zandvoordestraat en steekt ons over aan het dichtstbijzijnde zebrapad.

 • Een leerkracht houdt toezicht bij de leerlingen die afgehaald worden.
 • Leerlingen die op woensdag niet afgehaald worden om 11.35 uur, op

vrijdag om 15.15 uur en op andere dagen om 16.00 uur worden naar de buitenschoolse kinderopvang ’t Bondgenootje gebracht.

 

 

Ik en het verkeer

 • Ik neem steeds de veiligste schoolroute.
 • Ik respecteer de verkeersreglementen.
 • Ik ben uiterst voorzichtig op de openbare weg.
 • Ik zorg er voor dat mijn fiets technisch in orde is.

 

Ik en veiligheid

 • Ik plaats niets voor nooduitgangen en versper geen gangen,

en in- of uitgangen.

 • Ik ga rustig en ordelijk van en naar de klassen.
 • Ik ga niet naar plaatsen (bv. kelder, zolder, keuken, …) waarvan

aangeduid is dat ik er niet mag zijn.

 • Ik raak geen elektrische toestellen aan zonder toestemming.
 • Ik raak geen onderhoudsproducten aan.
 • Als ik geneesmiddelen moet innemen, geef ik die ‘s morgens aan de

leerkracht.

 

 

Wat te doen bij ongeval waarbij een kind van onze school betrokken is?

 

 • Ik verwittig onmiddellijk een volwassene : de leerkracht of het

Schoolhoofd.

 • Ik vertel :
  • wat er gebeurd is;
  • waar het ongeval gebeurd is;
  • wie erbij betrokken is;
  • hoe het slachtoffer eruit ziet (verwondingen, pijn, …).

 

Wat te doen bij brand?

 

Bij brandmelding hoor ik het signaal: het geluid van een claxon.

Bij het horen van dat signaal verlaat ik onmiddellijk de lokalen, zonder lopen.  Ik volg de instructies op van de leraren.

Ik laat al mijn materiaal, boekentas, … achter.

Ik sluit de deuren achter mij.

Ik kom bij de andere leerlingen onder het afdak bij de schoolpoort.

Ik plaats geen boekentassen voor de uitgangen.

 

 

 1. IK EN HET SCHOOLREGLEMENT

 

Wat als ik de afspraken niet naleef?

 

 • Ik krijg een mondelinge opmerking.
 • Ik word een tijdje afgezonderd van het spel onder

toezicht

 • Ik krijg een schriftelijke opmerking en mijn ouders

tekenen voor kennisname.

 • Ik krijg een extra taak voor thuis of in de klas en mijn

ouders tekenen voor kennisname

 • De leraar en/of de directeur nemen contact op met mijn

ouders en bespreken mijn gedrag.

 • Indien ik de afspraken meermaals niet naleef, kan de

directeur maatregelen treffen.

 

Hoofdstuk 3         Schoolverandering

 

3.1. De verantwoordelijkheid voor het veranderen van school in de loop van een schooljaar ligt bij de ouders.

 

3.2. De nieuwe inschrijving geldt vanaf de dag waarop de directie van de nieuwe school de schoolverandering schriftelijk heeft meegedeeld aan de directie van de oorspronkelijke school.

 

3.3. Bij verandering van school door een leerling worden tussen de betrokken scholen leerlingengegevens overgedragen onder de volgende gezamenlijke voorwaarden:

 

1° de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan;

2° de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft;

3° tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt, gebeurt de overdracht niet indien de ouders er zich expliciet tegen verzetten, na, op hun verzoek, de gegevens te hebben ingezien.

 

3.4. Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door de leerling mogen nooit aan de nieuwe school doorgegeven worden.

 

3.5. Bij schoolverandering deelt de school het aantal halve dagen ongewettigde afwezigheid van het lopende schooljaar mee aan de nieuwe school.

 

3.6. Schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs kan onmiddellijk zodra de ouders over een verslag beschikken.

 

 

 

 • Hoofdstuk 4 Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden

4.1  

 

In principe zijn de beide ouders van een minderjarige gezamenlijk verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind (co-ouders). Zij hoeven daarvoor niet gehuwd te zijn of samen te wonen. Zij nemen eensgezind de beslissingen over het onderwijs van hun kind.

 

 

             4.2   Concrete afspraken

 

De school respecteert de rechten van beide ouders bij alle beslissingen in verband met de opvoeding van de leerlingen zoals:

–           bij de inschrijving van de leerlingen;

–           bij de keuze van een levensbeschouwelijk vak of de vrijstelling daarvan;

–           bij orde- en tuchtmaatregelen;

–           bij keuzes i.v.m. de schoolloopbaan van het kind (bv. zittenblijven of niet);

–           bij de schoolverrichtingen in het algemeen (bv. bij informatie via nieuwsbrief, bij uitnodiging oudercontacten, bij bezorgen van rapporten, …).

 

De school gaat ervan uit dat zij door de ouders geïnformeerd wordt indien er rekening moet gehouden worden met een specifieke regeling.

 

 

Hoofdstuk 5       Keuze van de levensbeschouwelijke vakken

 

 

 • Ouders kiezen bij de inschrijving van hun leerplichtig kind:
 1. dat hun kind een cursus in één der erkende godsdiensten volgt;
 2. dat hun kind een cursus niet-confessionele zedenleer volgt.

 

Als ouders op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer, dan kunnen ze vragen om een vrijstelling te krijgen. De ouders zorgen zelf voor opdrachten. Een vrijstelling betekent nooit dat een leerling minder tijd op school doorbrengt dan de normale aanwezigheid van alle leerlingen.

De klassenraad zal nagaan of de vrijgekomen lestijden zinvol aan de eigen levensbeschouwing zijn besteed. Als dit niet zo is, dan kan de klassenraad de leerling en de betrokken personen hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen zodat een bijsturing mogelijk is.

 

De ouders zijn verplicht deze keuze te maken bij de eerste inschrijving in de school. Deze verklaring wordt binnen de 8 kalenderdagen bezorgd aan de school, te rekenen vanaf de dag van inschrijving of vanaf de eerste schooldag van september.
De ouders kunnen bij het begin van elk schooljaar hun keuze wijzigen. Ze vragen dan een for­mulier bij de directeur en bezorgen hem dit binnen de eerste acht kalenderdagen van september.

 

Hoofdstuk 6           CLB

 

 

6.1. Contactgegevens

 

Het schoolbestuur heeft beleidsplan/beleidscontract afgesloten met het CLB  Ieper, Bukkerstraaat 38 te 8900 Ieper, .057/ 21 60 48.

Mevr. Katrien Bonte is de contactpersoon voor onze school.

Het CLB behoort tot het vrije net.

 

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen nu en in de toekomst. Het CLB begeleidt leerlingen bij:

–       het leren en studeren;

–       de onderwijsloopbaan;

–       de preventieve gezondheidszorg;

–       het psychisch en sociaal functioneren.

 

Het CLB maakt zijn werking bekend aan de leerlingen en hun ouders. Het CLB werkt vraaggestuurd vanuit de leerlingen, de ouders en de scholen, behalve voor de verplichte begeleiding.

 

 

 

          6.2.         De medische begeleiding
De medische begeleiding bestaat uit algemene, gerichte consulten en profylactische maatregelen.

Het medisch consult gebeurt door dr. Patricia Cornillie en mevr. Tine Sinaeve  (verpleegkundige)

Ze zijn te bereiken op het nummer 056/26 63 87 of 057/21 60 48. Telefoonnummer van de CLB-arts: 057/22 02 44.

 

6.2.1.  Algemene consulten

 

De leerlingen van het 2de jaar kleuteronderwijs en het 5de jaar lager onderwijs ondergaan een algemeen consult, waarop de algemene gezondheid, vaccinaties, groei en ontwikkeling en sensoriële toestand worden nagekeken en adviezen geformuleerd aan de leerling en zijn ouders. De algemene consulten gebeuren in het CLB.

 

6.2.2.  Gerichte consulten

 

Bij leerlingen van het 1ste en het 3de jaar lager onderwijs worden gerichte consulten georganiseerd. Dit zijn onderzoeken waarin vooral groei, ontwikkeling, vaccinaties en opvolging van de gezondheid worden nagekeken. De onderzoeken worden bij voorkeur in de school uitgevoerd.

 

6.2.3.   Profylactische maatregelen

 

Het CLB houdt toezicht op de vaccinaties van de leerlingen en biedt vaccinaties aan die in het vaccinatieschema zijn opgenomen. Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd en geven hiervoor hun toestemming.

 

De huisarts ,de ouders of de directeur hebben de plicht om de CLB-arts te verwittigen bij besmettelijke infectieziekten.

Het CLB treft de nodige profylactische maatregelen.

De maatregelen zijn bindend voor leerlingen, ouders en personeel.

 

Ter info:  de lijst van verplicht te melden infectieziekten zoals bepaald in het Ministerieel besluit tot bepaling van de lijst van infecties die gemeld moeten worden

Artikel 1. Ter uitvoering van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 betreffende initiatieven om uitbreiding van schadelijke effecten, die veroorzaakt zijn door biotische factoren, tegen te gaan, moeten volgende infecties gemeld worden :

1° anthrax;

2° botulisme;

3° brucellose;

4° salmonella typhi of salmonella paratyphi-infectie;(besmettelijke diarree)

5° cholera;

6° chikungunya;

7° dengue;

8° difterie;(kroep)

9° enterohemorragische e. coli-infectie;

10° gastro-enteritis, bij epidemische verheffing in een collectiviteit;

11° gele koorts;

12° gonorroe;

13° haemophilus influenzae type B invasieve infecties;

14° hepatitis A;(geelzucht)

15° hepatitis B (acuut);

16° humane infectie met aviaire (of een nieuw subtype) influenza;

17° legionellose;

18° malaria waarbij vermoed wordt dat de besmetting heeft plaatsgevonden op het Belgisch     grondgebied, inclusief (lucht)havens;

19° mazelen;

20° meningokokken invasieve infecties;(hersenvliesontsteking

21° pertussis;

22° pest;

23° pokken;.

24° poliomyelitis;(kinderverlamming)

25° psittacose;

26° Q-koorts;

27° rabiës;

28° SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome);

29° syfilis;

30° tuberculose;

31° tularemie;

32° virale hemorragische koorts;

33° vlektyfus (rickettsia prowazekii of rickettsia typhi-infectie);

34° voedselinfecties (vanaf twee gevallen);

35° West Nilevirusinfectie

 

 

 • 3. Overdracht van het dossier
 • Van iedere leerling wordt een multidisciplinair dossier aangelegd bij het begeleidend CLB.
  Dit dossier bevat alle voorhanden zijnde relevante persoonlijke gegevens van de leerling.
 • .
 •  
 •  
 • Hoofdstuk 7 Zorg op school

 

 De uitbouw van ons zorgbeleid in onze school veronderstelt het uitvoeren van de zorgtaken op 3 niveaus, rekening houdende met het schema van het zorgcontinuüm.

 • de coördinatie van zorginitiatieven op het niveau van de school, eventueel op het niveau van de scholengemeenschap;
 • het ondersteunen van het handelen van de leraren;
 • het begeleiden van leerlingen, maar ook ondersteunen en begeleiden van de ouders.

 

 1. De coördinatie van de zorginitiatieven:

 

Coördinatie veronderstelt niet alleen dat men op de hoogte is van de noden van leraren en leerlingen, maar ook dat men weet welke prioriteiten het team stelt en op wie men daarvoor een beroep kan doen, zowel intern als extern.

Coördinatie houdt ook in dat men overleg organiseert.

Het is belangrijk dat pedagogisch-didactische knelpunten bespreekbaar worden gemaakt en dat er gewerkt en gestreefd wordt naar een gelijkgerichte aanpak binnen onze school.

Complementair aan dit intern overleg is de organisatie van de samenwerking met externen. Het stimuleren van de ouderbetrokkenheid en het bevorderen van de communicatie met de ouders krijgen binnen een globale zorgaanpak specifieke aandacht.

 

 

 1. Het ondersteunen van het handelen van leraren

 

Bij het beantwoorden van vragen of het oplossen van diverse problemen zullen de klasleraar en de interne zorgbegeleider hun deskundigheid samenleggen op een overlegmoment.  Vanuit deze gedeelde deskundigheid kunnen zij specifieke oplossingen zoeken en acties ondernemen. De gelijkwaardige deskundige inbreng is een belangrijk uitgangspunt om een goede relatie tussen de klasleraar en de zorgbegeleider(s) op te bouwen. De klasleraar moet immers kunnen rekenen op collegiale ondersteuning op het moment dat hij tegen een probleem aanloopt en gemotiveerd overleg zoekt.

 

 

 1. Het begeleiden van leerlingen

 

Complementair aan de coaching van de leraar en de coördinatie van de zorg, wordt ervoor gezorgd dat de kinderen de extra ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Hierbij wordt in dialoog gegaan met het kind en wordt het kind actief betrokken in de zorgaanpak.

Om een verantwoord inschakelen van de interne zorgbegeleider mogelijk te maken, moet de klasleraar zich ook bewust zijn van zijn beperkingen.

De begeleiding kan individueel of in groep gebeuren en vindt zo veel mogelijk in klas plaats. Daar waar de begeleiding in klas niet volstaat, kan het kind individueel begeleid worden, ook buiten de klascontext, m.a.w. wanneer het probleem de draagkracht van de groepsleraar of klasgroep overstijgt, kan de zorg via enkele gerichte interventies tijdelijk worden overgenomen, buiten de klascontext.

 

Hoofdstuk 8       Toedienen van medicijnen 

8.1.      De school dient uit eigen beweging geen medicatie toe. Bij ziekte zal ze in de eerste plaats een ouder of een door u opgegeven contactpersoon trachten te bereiken. Indien dit niet lukt en afhankelijk van de hoogdringendheid, zal de school de eigen huisarts, een andere arts of eventueel zelfs de hulpdiensten contacteren.

 

8.2.      De ouders kunnen de school vragen om medicatie toe te dienen.

De school kan weigeren om medicatie toe te dienen, tenzij:

8.2.1. die is voorgeschreven door een arts én:

8.2.2. die omwille van medische redenen tijdens de schooluren dient te worden toegediend.

De ouders bezorgen de school:

 • de naam van het kind;
 • de datum;
 • de naam van het medicament;
 • de dosering;
 • de wijze van bewaren;
 • de wijze van toediening;
 • de frequentie;
 • de duur van de behandeling.

 

8.2.3. In overleg met de CLB-arts kan het personeelslid van de school alsnog weigeren medicatie toe te dienen. In onderling overleg tussen de school, het CLB en de ouders wordt naar een passende oplossing gezocht.

 

 

 

Hoofdstuk 9        Grensoverschrijdend gedrag / integriteit van de leerling

Leerlingen onthouden zich van iedere daad van geweld, pesten en grensoverschrijdend seksueel gedrag. Bij vermoeden van inbreuk neemt de school gepaste maatregelen om de fysieke integriteit van de leerlingen te beschermen.

Hoofdstuk 10     Jaarkalender

 

 • Alle activiteiten in verband met de school zijn terug te vinden op de website van de school onder de link “activiteiten”.
  De leerlingen krijgen ook maandelijks een overzicht (op papier en via mail) met de activiteiten voor de komende maand.
 • …..